Kullanıcı Sözleşmesi

                      KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Son güncelleme tarihi: 19 Mart 2015
  
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin fixdugun.com Web Sitesini  kullanmaya başlamadan  önce okumanızı tavsiye ederiz. Fix  Grup, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini devam ettirmek için dilediği zaman bu Sözleşme’nin içeriğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını okumalarını  önermektedir.


MADDE 1 – TARAFLAR:


a)    Fix Grup İnternet reklamları Pazarlama Ticaret İletişim Danışmanlık
b)    Kurumsal üye
c)    Bireysel üye ve Ziyaretçi

MADDE 2 – TANIMLAMALAR:

İşbu sözleşme metni içerisinde;   
     
a)    “
fixgrup”    Fix Grup İnternet Reklamları Pazarlama Ticaret İletişim Danışmanlık'ı
     
b)    “
Portal”   fixdugun.com internet sitesini,
     
c)    “
Kullanıcı”    Herhangi bir sebeple portal'ı ziyaret eden kişileri
     
d)    “Bireysel
Üye”   Web Sitesi’nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı,
          e)      “Kurumsal Üye”    Web Sitesi üzerinden Firma Profili oluşturan ve/veya bir Tüketici tarafından gönderilen Teklif Talebi’ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),     
f)    “
Teklif Talebi”    Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Kurumsal Üyeden’den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini,
    g)    “Teklif Verme”    Bir Kurumsal Üyenin, Tüketici'nin gönderdiği Teklif Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,    
h)
      “Sözleşme”   İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.


MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı’nın Portalı kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir.  Portal üzerinden bir Teklif Talebi göndermekle ya da bir Kurumsal Üye Profili oluşturmakla, Portal’a kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Fixgrup işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Fixgrup, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Portal'da yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Portal'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Portal'ın veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  


FİXGRUP’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  


Fixgrup, Kurumsal Üye ve Tüketici’ye ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Portal'da yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Portal'ın kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Fixgrup’tan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.   Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir, Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma   Kullanıcı ve Bireysel Üye olmak için bir bedel talep edilmez. Bireysel Üyeler Teklif Talebi gönderebilirler. Bireysel Üye, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Fix grup, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.Fix grup’nun Kullanıcı’yı bireysel Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bu konuda Kullanıcı’nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.  

TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Teklif Talebi   Herhangi bir Bireysel Üye, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Teklif Talebi İsteyebilir. Tüketici, Teklif Talebi İsteyebilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Tüketici, geçerli bir Teklif Talebi İstemek için gerekli bilgileri (Hizmet tarihi ve isteklerini ) eksiksiz ve açık olarak vermelidir. Garanti veya Onay Verilmemesi   Fix grup , herhangi bir Kurumsal Üye'nin hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Kurumsal Üye ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Tüketici'nin inisiyatifindedir. Fix Grup, Kurumsal Üye'nin çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

KURUMSAL ÜYE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 


Firma Profili Oluşturma
  Kurumsal Üye Firma Profili oluşturarak Hizmet Veren olabilir. Firma  Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Firma Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, Yer bilgisi  Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Kurumsal üye kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Kurumsal Üye'ye aittir.    Fixgrup, kurumsal üye’in portal üzerinde firma Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar.  Teklif Verme   Kurumsal üye, kendisine gönderilen bir Teklif Talebi için Portal üzerinden Teklif vererek, İletişime geçerek Bireysel üye ile bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren Tüketiciyi yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Hizmet Sorumluluğu   Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Kurumsal üye'ye ait olup,Fixgrup’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Kurumsal Üye , Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder. Kurumsal Üye , Tüketici ile olan randevularda ve Tüketici sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.   İş iptali, Portal  üzerinden yapılmamalıdır İş iptali halinde, Fixgrup herhangi bir Kurumsal Üye’ye Komisyon,Para, kapora iadesi yapmakla yükümlü değildir. Kurumsal Üye ile İlişki   Portal sadece Kurumsal Üye (hizmet veren) ve Bireysel Üye(hizmet alan) ve Kullanıcıları  bir araya getirmek amacıyla kurmuştur.  Portal ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) yüklenicilik, (d) ortak girişim veya (e) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 


Diğer Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)
 Diğer Kullanıcılar ile ilişkilerden tamamen taraflar sorumludur. Portal’da Değişiklikler  Fixgrup, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Portal'ı (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

MADDE 5 –  MALİ HÜKÜMLER:


 Fixgrup fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir  

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:  

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Sincan Adliye Sarayı ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.   

MADDE 7– GİZLİLİK:  

Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.   Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.   Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.    

MADDE 8– SÖZLEŞMENİN FESHİ:  

Bu Sözleşme, Fixgrup tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir.   

MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESİ:  

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler.  

 MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 

Bu Sözleşme Portal  Hizmette olduğu sürece sürece yürürlükte kalacaktır.    

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:  

Taraflar’dan her biri, toplam 11 (on bir) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.                                  


Vitrin Mekan Alanıı

Sultan Kasr-ı Konferans ve Seminer Toplantı SalonlarıSultan Kasr-ı Konferans ve Seminer Toplantı SalonlarıAmelda Düğün SalonlarıAmelda Düğün SalonlarıKurabiye Ustası ve HediyeliklerKurabiye Ustası ve HediyeliklerSUGAR BEACH CLUBSUGAR BEACH CLUBBeanodavetBeanodavetK&C  ORGANİZASYONK&C ORGANİZASYONK&C  ORGANİZASYONK&C ORGANİZASYONKIŞ KAMPANYASIKIŞ KAMPANYASI%10 indirim ve süprizler.....%10 indirim ve süprizler.....Gümüş ElitteGümüş Elitte


Hide

Şifremi Unuttum?

Kurumsal Üyelik Bireysel Üyelik

Gizle

Gizle

Şifrenizi mi unuttunuz?

Giriş Sayfasına Dön

temple run 2 game